Optymalizacja struktury finansowania

Przedsiębiorstwa w ramach prowadzonej działalności często nie prowadzą aktywnej polityki mającej na celu uzyskanie optymalnej struktury finansowania działalności. Wychodząc naprzeciw temu problemowi oferujemy doradztwo przy określeniu takiej struktury. Nasze standardowe działania polegają na ustaleniu obecnej struktury finansowania, zbadaniu ryzyka prowadzonej działalności, określeniu kosztu kapitału własnego oraz oszacowaniu optymalnej struktury finansowania.

W naszych analizach uwzględniamy zamierzenia inwestycyjne klienta. Jako efekt naszej pracy, klient otrzymuje zalecenia co do optymalnej struktury finansowania oraz skalę szacowanych korzyści wynikających z wykorzystania dźwigni finansowej. Dodatkową korzyścią jest określenie średniego kosztu kapitału przedsiębiorstwa, wykorzystywanego przy ocenie nowych projektów inwestycyjnych oraz analizie dotychczasowej działalności jako oczekiwana stopa zwrotu (stopa dyskontowa)