Wyceny przedsiębiorstw

MIBROK posiada szerokie doświadczenie w przygotowywaniu wycen między innymi: przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, projektów inwestycyjnych, portfeli kredytowych, know-how oraz znaków towarowych. W zależności od specyfiki wyceny, branży w jakiej działa przedsiębiorstwo oraz perspektyw danego przedsiębiorstwa lub sektora sugerujemy odpowiednie metody wyceny.

Metody wyceny stosowane przez nas najczęściej obejmują:

metodę zdyskontowanych strumieni gotówki (DCF)
metodę ekonomicznej wartości dodanej (EVA)
metodę skorygowanych aktywów netto
metodę porównań rynkowych
metodę likwidacyjną
metodę wartości odtworzeniowej
metodę opcji rzeczywistych (real options)

Nasze wyceny wykorzystywane były najczęściej przy operacjach typu:

nabycie przedsiębiorstwa lub jego części
fuzja przedsiębiorstw
sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części
wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
emisja akcji lub innych instrumentów finansowych
procedura przymusowego wykupu udziałowców mniejszościowych – „squeeze out”
reorganizacja holdingów – ustalenie wartości podmiotów dla celów bezpieczeństwa podatkowego
określenie wartości znaku handlowego przy roszczeniach dotyczących nielegalnego wykorzystywania znaku
wycena opcji strategicznych
wycena efektów synergicznych
wycena efektów synergicznych
wycena innych wartości niematerialnych i prawnych (know-how)
weryfikacja wycen i kontrwyceny

W zależności od potrzeby klienta ustalamy wartość inwestycyjną lub rynkową przedmiotu wyceny. Przy określaniu wartości inwestycyjnej oceniamy i uwzględniamy w modelu wyceny potencjalne korzyści wynikające z efektów synergicznych powstałych na skutek zakupu przedmiotu wyceny.